ผลิตครีมก็ช่วยโลกได้ ด้วย Green Industry หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว

Last updated: 8 มี.ค. 2562  |  7528 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตครีมก็ช่วยโลกได้ ด้วย Green Industry หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว

ผลิตครีมก็ช่วยโลกได้ ด้วย
Green Industry หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว
 
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยิน วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักเรื่องนี้กันมากขึ้นกันค่ะ
         อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
          โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการเหมืองแร่ของประเทศไทย มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีการพัฒนา ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
          แนวความคิดสำคัญของโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry)  มีด้วยกัน 2 ประการ
ประการที่ 1 คือ การประกอบกิจการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประการที่ 2 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
          โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ขั้นด้วยกันคือ
          ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบทั่วกัน
          ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
          ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
          ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร
          ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
ซึ่งขณะนี้ เดอร์มา อินโนเวชั่น อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) อันหมายถึง
1. องค์กรต้องกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
    1.1 การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution) หรือ
    1.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource use) หรือ
    1.3 การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation) หรือ
    1.4 การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and restoration of the natural environment) และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ
2. องค์กรจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ
 
 ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า และกระดาษให้คุ้มค่า
 
ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ด้วยก๊อกน้ำอัตโนมัติป้องกันการลืมปิดน้ำ
 
 
ตัวอย่างการลดขยะจากกระดาษชำระ ใช้การเป่าลมแทนการเช็ดมือด้วยกระดาษชำระ
 
             ดังนั้น หากโรงงาน หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมไหน ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เช่นเดียวกับเดอร์มา อินโนเวชั่น ก็มั่นใจได้เลยว่า โรงงานและสถานประกอบการอุตสาหกรรมนั้นๆ ดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้ในคุณค่า ทั้งยังมุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
             สำหรับแบรนด์สินค้าที่ได้ผลิตกับโรงงานที่ได้มาตรฐาน Green Industry หรือ อุตสาหกรรมสีเขียวนั้นก็สามารถมั่นใจได้ว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเรา ผ่านการดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางโดยมีโรงงานเป็นตัวกลางในการดำเนินงานตามมาตรฐานของ Green Industry ค่ะ

 
 
คลิกดูมาตรฐานของเดอร์มา อินโนเวชั่น 
www.derma-innovation.com/our-standard

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้