รู้หรือไม่? "ผู้ขายเครื่องสำอาง" ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย/แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 20,000 บาท!!

Last updated: 8 Mar 2019  |  12609 Views  | 

รู้หรือไม่? "ผู้ขายเครื่องสำอาง" ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย/แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 20,000 บาท!!

"รู้หรือไม่? ผู้ขายเครื่องสำอาง ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ!

 

    สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ วันนี้มิสเดอร์มาฯ ขอมาอัพเดทในประเด็นเรื่อง "ฉลากเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ตามกฏ อย." ซึ่งเครื่องสำอางทุกชนิด ทุกประเภท ต้องมีฉลากภาษาไทย แต่จะระบุข้อความในฉลากอย่างไรนั้น? มาดูรายละเอียดกันเลยคะ

 

 1. ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสําอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง
 3. ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตําราที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด และจะต้องเรียงลําดับตามปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย
 4. วิธีใช้เครื่องสําอาง
 5. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสําอางนําเข้า
 6. ปริมาณสุทธิ
 7. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
 8. เดือน ปี ที่ผลติ หรือ ปี เดือน ที่ผลิต
 9. เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน สําหรับกรณีที่เป็นเครื่องสําอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า ๓๐ เดือน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
 10. คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายท่อาจเก ี ิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)
 11. เลขที่ใบรับแจ้ง

 

     กรณีภาชนะบรรจุเครื่องสำอางมีขนาดเล็ก พื้นที่แสดงฉลากต้องไม่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร และต้องแสดงข้อความต่อไปนี้

 1. ชื่อเครื่องสำอาง
 2. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
 3. เดือน ปี ที่ผลิต หรือ ปี เดือนที่ผลิต
 4. เลขที่ใบรับแจ้ง
      ส่วนข้อความอื่นๆ ให้แสดงในใบแทรกหรือเอกสารหรือคู่มือที่ใช้ประกอบเครื่องสำอาง


ข้อมูลอ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง, ชี้แจงประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอาง

   "เพียงเท่านี้ก็สามารถค้นหาข้อมูลเครื่องสำอางที่ผ่านการจดแจ้งได้แล้วคะ ดังนั้นทุกครั้งหากจะตัดสินซื้อเครื่องสำอางก็ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่ง เชื่อถือได้ มีฉลากภาษาไทยครบถ้วน และควรตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งที่ฉลากทุกครั้ง ว่าตรงกับฐานข้อมูลเครื่องสำอางที่จดแจ้งแล้วในเว็บไซต์ อย หรือไม่ ด้วยวิธีการสืบค้นที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้นะคะ หากข้อมูลออกมาตรงกับฐานข้อมูลฯ ก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งคะ และที่สำคัญยังช่วยให้หาผู้รับผิดชอบได้ หากกรณีเกิดปัญหาจากการใช้เครื่องสำอางตัวนั้นๆ ค่ะ พบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ สวัสดีค่ะ"

มิสเดอร์มา
by Derma Innovation

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy