5 หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา CFS หนังสือรับรองการจำหน่าย!

Last updated: 8 Mar 2019  |  23199 Views  | 

5 หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา CFS หนังสือรับรองการจำหน่าย!

    ข้อกำหนดในการพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 398/ 2544 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale : CFS) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 122/ 2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale : CFS) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับที่ 2) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา Certificate of Free Sale ดังนี้

 

 1. ประเทศผู้ออก CFS
  CFS ต้องออกโดยประเทศผู้ผลิต แต่อนุญาตให้ใช้ CFS ที่ออกโดยประเทศที่มีการจำหน่ายกรณีต่อไปนี้
  • ประเทศผู้จำหน่ายเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งว่าจ้างให้ประเทศผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตแทน
  • ประเทศผู้ผลิตไม่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีกรณีที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  • กรณีอื่นๆ ตามที่ อย. เห็นสมควร
   ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิตและหนังสือชี้แจงจากผู้ผลิตฉบับจริงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถออก CFS จากประเทศผู้ผลิตได้

 2. หน่วยงานที่ออกหรือหน่วยงานที่รับรองข้อความใน CFS และเอกสารหนังสือรับรอง
  แหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิต CFSและเอกสารหนังสือรับรองแหล่งผลิตจากประเทศผู้ผลิตต้องออก/รับรองข้อความโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ หรือหน่วยงานเอกชนที่รัฐรับรอง

 3. การรับรอง CFS
  • CFS ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทย หรือสำนักพาณิชย์ไทย
  • CFS ที่ส่งมาจากหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลของประเทศผู้ผลิตมาถึง อย. โดยตรง เช่น ICAMA ของประเทศจีน CFS ในกรณีนี้ไม่ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยหรือสำนักพาณิชย์ไทย

 4. รายละเอียดใน CFS
  รายละเอียดที่กำหนดให้ต้องมีใน CFS มีดังนี้
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ : กรณีชื่อการค้าไม่สอดคล้องกับชื่อการค้าที่ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ให้ผู้ผลิตมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
  • ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
  • ข้อความที่มีความหมายรับรองว่าสามารถจำหน่ายได้ในประเทศผู้ออกหนังสือ : กรณี CFS ไม่มีข้อความที่มีความหมายรับรองว่าสามารถจำหน่ายได้ในประเทศผู้ออกหนังสือ ให้ส่งเอกสารหรือ หลักฐานอื่นที่สามารถอ้างอิงได้ว่ามีการจำหน่ายในประเทศผู้ออก CFS เช่น หลักฐานการขึ้นทะเบียน โดยเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศของ ประเทศไทยหรือสำนักพาณิชย์ไทย
  • ชื่อและปริมาณสารสำคัญของวัตถุอันตราย

 5. อายุของ CFS
  • CFS มีอายุการใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดใน CFS นั้น
  • กรณีไม่ได้ระบุอายุการใช้งาน CFS สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก CFS


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง :
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 398/2544 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 122/2548
 2. ประกาศสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง Certificate of Free Sales : CFS

 
 
ที่มา : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    "พ่อค้าแม่ค้าที่อยากค้าขาย "ผลิตภัณฑ์สุขภาพ" ระหว่างประเทศ คงเข้าใจหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการพิจารณา CFS หรือหนังสือรับรองการจำหน่าย เพื่อประกอบการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพบ้างแล้วนะคะ ก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีค่ะ"

มิสเดอร์มา
by Derma Innovation

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy