ประกาศ เรื่อง ใบรับแจ้งเครื่องสำอางหมดอายุ

Last updated: Aug 1, 2018  |  1006 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง ใบรับแจ้งเครื่องสำอางหมดอายุ

ประกาศ

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561


เรื่องใบรับแจ้งเครื่องสำอางหมดอายุ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 93 บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า
เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 9 กันยายน 2558 จะหมดอายุโดยอัตโนมัติพร้อมกันในวันที่ 8 กันยายน 2561 หากลูกค้านำเลขจดแจ้งเดิมที่หมดอายุแล้วไปใช้ จะมีความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้นหากลูกค้าที่ผลิตกับทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้เลขจดแจ้งเดิมต่อ สามารถยื่นขอจดแจ้งใหม่ได้ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2561 หากลูกค้าดำเนินการต่ออายุหลังจากวันดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันหมดอายุ โดยต้องเสียค่าปรับนับจากวันที่หมดอายุแล้ว วันละ 500 บาท
หากพ้นกำหนด 30 วัน จะไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องจดแจ้งเป็นเลขจดแจ้งใหม่เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง